Web včelařské organizace a přidružených obcí
  • Ochranná pásma moru včelího plodu viz. mapa SVS
  • Přesuny včelstev pro rok 2015

Podle veterinárních předpisů platných pro rok 2015 je

přemístění včelstev mimo území obce

(rozumí se katastrální území) podmíněno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) na Mor včelího plodu. Toto vyšetření se provádí 1x ročně na stanovišti ze kterého jsou včelstva přemísťována. 

 

Komentář. Povinnost vyšetření stanoviště
včelstev při přemístění včelstev mimo území obce (k.ú.) je v tomto roce
nová a je stanovena Ministerstvem zemědělství v Metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2015
č. j.: 72403/2014-MZE V Praze, dne 12. 11. 2014, a je závazná pro
všechny chovatele včel. Přitom se nerozlišuje účel, pro který je
včelstvo přemísťováno.

K vyšetření se zasílá směsný vzorek měli ze všech včelstev
na stanovišti. Směsný vzorek však může obsahovat měl z maximálně 25
včelstev. Pokud je počet včelstev na stanovišti vyšší, zasílají se dva
případně více vzorků.

Vyšetření hradí chovatel, respektive objednavatel laboratorního vyšetření.

Veterinární potvrzení k přemístění včelstev SVS nevydává.
Dokladem o splnění povinnosti vyšetření včelstev na Mor včelího plodu je
laboratorní protokol. Ten vystavuje příslušná akreditovaná laboratoř,
která vyšetření provedla. Laboratorní protokol je chovatel povinen na
vyžádání předložit kontrolním orgánům a uchovávat po dobu jednoho roku,
v případě chovatele podnikatele pak po dobu 5 let.

Veterinární osvědčení podle § 6 odst. 1, písm. c)
Veterinárního zákona (Zákon 166/99 Sb.) se vyžaduje jen k přemístění
včel mimo území kraje. Veterinární osvědčení k přemístění hospodářského
zvířete (včel) se vydá jen tehdy, jestliže byly u tohoto zvířete
provedeny požadované zdravotní zkoušky.

 MVDr. Bohumil Pantůček

  • Mimořádná opatření KVS pro rok 2016 více zde
 Bohužel musíme potvrdit další vyhlášení ochraného pásma, které se týká i naší organizace, konkrétně obce Chornice.