Web včelařské organizace a přidružených obcí

Metodika kočování včelstev dle ČSV

Aktuální informace pro rok 2015 na jdete na tomto odkazu podrobná metodika viz. níže

METODIKA pro přemísťování včelstev

Tato metodika je vnitřním opatřením Českého svazu včelařů. Jejím cílem
je vyjádřit základní a objektivní podmínky a předpoklady pro
přemisťování včelstev a přijmout doporučení pro postup členů a orgánů
ČSV při organizování a uskutečňování této činnosti. Vychází ze současné a
předpokládané situace v zemědělství a lesnictví charakterizované
především:


Právní úprava umísťování a přemísťování včelstev

Chovatelům včel je známo, že náš právní řád nemá komplexní speciální
právní úpravu chovu včel a proto je potřeba se řídit stávajícími
právními předpisy, kterými jsou především:

— zákon 40/64 Sb. — občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

— zákon 87/87 Sb. — o veterinární péči (úplné znění Z 215/92 Sb.)

— vyhl. 108/87 Sb. — o působnosti orgánů veterinární péče ČR (úplné znění Z 475/91 Sb.)

— vyhl. 117/87 Sb. — o péči o zdraví zvířat

—vyhl. 37/63 Sb. — o ochraně včel při hubení škůdců přípravky na ochranu rostlin (ve znění vyhl. 35/78 Sb.)

— zákon 50/76 Sb. — o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

— vyhl. 85/76 Sb. — o podrobnější úpravě územního řízeni a stavebního řádu

— předpisy pro provoz vozidel po silničních komunikacích apod.

Ve vztahu k povinnostem a právům členů ČSV se chovatelé řídí také:

— Stanovami ČSV;

— Statutem Svépomocného fondu.

Při chovu včel i při jejich přemísťování je potřeba dodržovat též
morální normy pro soužití mezi občany a pro dobré vztahy mezi chovateli
včel.

Přesun včelstev můžeme s ohledem na jeho účel členit na přemísťování
včelstev na trvalé stanoviště a kočování se včelstvy za účelem využiti
zdrojů snůšky nebo pro opylení hmyzomilných rostlin,


A) Umísťování a přemísťování včelstev na trvalé stanoviště

Za trvalé stanoviště považujeme takové stanoviště včelstev, na které
jsou včelstva umisťována za účelem provozování chovu včel pro
dlouhodobější využití zdrojů snůšky nebo opylování v okolí.
V tomto případě je chovatel povinen dodržovat zejména tato ustanovení a zásady:


1. před přemístěním včelstev na stanoviště:

a) získat průkazný souhlas vlastníka popř. uživatele pozemku k umístění
včelstev, jestliže je stanoviště zřizováno na cizím pozemku,
b) posoudit umístění stanoviště též s ohledem na možnost obtěžování včelami nad míru přirozenou poměrům,
c) dodržet postup podle ustanovení stavebních předpisů v případě, že součástí stanoviště má být stavba,
d) vyžádat si veterinární osvědčení pro přemístění včel, jestliže se
jedná o přemístění mimo obvod obce
, které je souhlasem k přemístění, ve
lhůtě čtyř týdnů před předpokládaným přemístěním (§ 15—16 vyhl. 117/87
Sb.), a to u místně příslušného orgánu veterinární správy, kterým je
okresní nebo městská veterinární správa pro obvod, ze kterého mají být
včelstva přemístěna (§ 9 zák. 475/91 Sb.).

2. po umístění včelstev na trvalém stanovišti:

a) při přemístění včelstev mimo území okresu je chovatel povinen
neprodleně uvědomit příslušný orgán veterinární péče podle místa nového
stanoviště včel o jejich přemístění a na požádání předložit veterinární
osvědčeni (§ 16 vyhl. 117/87 Sb.),
b) každoročně do 28. února oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu umístění trvalého stanoviště včel (vyhl. 35/7 8 Sb.),
c) zaregistrovat včelstva umístěná na stanovišti mimo obvod ZO ve které
je člen veden v členské evidenci u místně příslušné ZO podle místa
nového stanoviště včelstev (Stanovy ČSV a statut Svépomocneho fondu),

d) upozornit vhodným způsobem (např. vyvěšením žlutého rovnostranného
trojúhelníku o délce stran 1 m ve svislé poloze) na stanoviště včel,
je-li mimo zastavěnou část obce.


B)Kočování se včelstvy za účelem využití zdrojů snůšky nebo pro opylení hmyzomilných rostlin

Za přechodné (kočovné) stanoviště včelstev považujeme takové
stanoviště, na které jsou včelstva přesouvána a umísťována přechodně za
účelem využiti jedné nebo více navazujících snůšek nebo pro opylení
hmyzomilných rostlin v jednom vegetačním období.

V tomto případě je chovatel včel povinen dodržovat především tato ustanovení a zásady:

1. před přemístěním včelstev na kočovné stanoviště:

a) splnit povinnosti popř. opatření uvedená v předchozí stati A /bod 1/písm. a, b, d,
b) posoudit s ohledem na konkrétní podmínky vhodnost kočovného
stanoviště s ohledem na místní chovatele včel nebo další kočující
včelaře, zpravidla v součinnosti s příslušnou ZO,
c) oznámit alespoň pět dní před přemistěním včelstev kočovné stanoviště
obecnímu úřadu do jehož obvodu mají být včelstva přemístěna a tuto
skutečnost obdobně oznámit též obecnímu úřadu v jehož obvodu se nachází
stanoviště, ze kterého budou včelstva přemísťována. Toto oznámení je
možno provést prostřednictvím příslušných včelařských důvěrníků (§ 8
vyhl. 35/78 Sb.).

2. po přemístění včelstev na kočovné stanoviště:

a) upozornit vhodným způsobem, v souvislosti s hubením škůdců přípravky
na ochranu rostlin podle výše uvedené vyhlášky, na stanoviště včel
obdobně, jako při umisťování včelstev na trvalém stanovišti,
b) dodržovat případná veterinární opatření uložená pro obvod v němž se nachází kočovné stanoviště, o kterých byl vyrozuměn.

3. před přesunutím včelstev z kočovného stanoviště:

a) splnit oznamovací povinnost uvedenou v této stati bod 1 (písm. c) ve
vztahu k obecnímu úřadu v jehož obvodu se nachází kočovné stanoviště,
ze kterého budou včelstva přemísťována a k obecnímu úřadu, ve kterém
bude trvalé nebo kočovné stanoviště přemísťovaných včelstev,

b) na jiné než původní stanoviště včelstev přesouvat včelstva z
kočovného stanoviště rovněž jen po obdržení příslušného veterinárního
osvědčení, jestliže v předchozím veterinárním osvědčení nebyl takový
přesun potvrzen.


C) Organizování kočování

Z textu a ustanovení uvedených v předchozích statích vyplývá řada
závazných povinností chovatelů včel též při kočování se včelstvy,
jejichž splnění může být pro jednotlivé chovatele časově náročné,
přičemž většinou by měla být zajištěna i jejich prokazatelnost. S
přihlédnutím k těmto skutečnostem a pro možnost společného zajišťování
výše uvedených povinnosti a také pro řešení problematiky vzájemných
vztahů mezi chovateli včel při kočování je účelné, organizaci kočování
zajišťovat prostřednictvím pastevních (nebo kočovných) komisí OV ČSV v
součinnosti s pastevními referenty příslušných ZO ČSV, tímto doporučeným
postupem:

1. Zájemci o kočováni, zejména ti chovatelé včel, kteří chtějí kočovat
mimo obvod obce v němž mají trvalé stanoviště včelstev, se přihlásí u
své základní organizace popř. u ZO, ve které mají registrována včelstva s
uvedením místa a plodiny, ke které mají zájem kočovat, a to v
doporučeném termínu do konce měsíce února.

2. Základní organizace zpracují přehledy zájemců o kočování a předají
je, nejlépe spolu s vyplněnými tiskopisy kočovných průkazů, v
doporučeném termínu do 15. března příslušnému OV ČSV.

3. Základní organizace zajistí souhrnně za všechny kočovníky splnění
oznamovací povinnosti odsunutí včelstev, příslušnému obecnímu úřadu,
jestliže to bylo s kočovníky dohodnuto.

4. Pastevní komise OV ČSV:

a) vypracovává přehled o možnostech kočováni k zemědělským plodinám,

b) usiluje o zajištění smluvního přísunu včelstev se zemědělci za účelem opylování za úplatu,

c) provádí podle předaných přehledů rovnoměrné rozděleni kočovných stanovišť jednotlivým kočovníkům,

d) zajistí vyplnění kočovných průkazů, v případě, že nebylo provedeno již ZO,

e) zajistí kočovníkům vydání veterinárního osvědčení (potvrzení kočovného průkazu) příslušným orgánem veterinární správy,

f) zajistí přímo nebo prostřednictvím příslušných ZO splnění oznamovací
povinnosti o přísunu včelstev na kočovné stanoviště, příslušnému
obecnímu úřadu, pokud to bylo s kočovníky, popř. s příslušnými ZO
dohodnuto. To se týká i oznamovací povinnosti při odsunu včelstev z
kočovného stanoviště.

5. Náklady spojené s činností pastevní komise při organizaci a
zajišťování kočování nad rámec její běžné činnosti hradí kočovníci, pro
které bylo kočování organizováno. Za tímto účelem sestaví OV ČSV přehled
předpokládaných výdajů na kočování, stanoví poplatek za organizování
kočování zásadně na včelstvo a tyto příjmy a výdaje zahrne do svého
rozpočtu. Obdobným způsobem může postupovat i ZO.

6. V případě, že byl zajištěn smluvní přísun včelstev k opylení
zemědělských rostlin za úplatu, zajistí OV ČSV jeho vyúčtování
příslušnému objednavateli a po její úhradě vyplacení kočovníkům podle
předem dojednaného postupu a podmínek.